Projekty unijne

MISTRAL KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA rozpoczęła realizację projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych” nr Projekt nr POIR.03.02.02-00-2211/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych konstrukcji dachowych. Technologia ta bazuje na specjalnie zaprojektowanej do tego celu linii produkcyjnej. Spersonalizowana linia technologiczna, zbudowana z wykorzystaniem know-how przedsiębiorstwa MISTRAL, pozwoli na osiągnięcie wysokiej dokładności wytwarzanego półproduktu – drewna konstrukcyjnego oraz więźby dachowej. Wdrożenie tej linii pozwoli osiągnąć niespotykaną dotąd dokładność wynoszącą dla wymiarów prostoliniowych ±0,01 mm, a dla kątowych ±0,5°. Tak dokładne wykonane i obrobione drewno konstrukcyjne pozwoli na całkowite usunięcie szczelin na węzłach łączonych na płytki kolczaste (spowodowane mniejszą precyzją docięcia i układania), które obecnie mogą mieć niedokładność wynosząca ±5°. Wykorzystanie maszyn zaprojektowanych pod specjalne wymagania firmy MISTRAL pozwoli na zniwelowanie ograniczeń pod względem wielkości i długości wiązara oraz jego obróbki. Przedsiębiorstwo będzie mogło prowadzić powtarzalną produkcję, gdzie wiązary są równe, normatywne, bez spękań i przekrzywień, co stanowi problem przy obecnie stosowanych w branży technologiach. Przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie środków trwałych, które umożliwią wdrożenie innowacyjnej technologii wskazane powyżej. Znacząco udoskonalone, wysoce precyzyjne, powtarzalne i spersonalizowane wiązary dachowe, nie były dotychczas wytwarzane w Polsce. Technologia ta ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i jest wynikiem własnych opracowań przedsiębiorstwa. Celem ostatecznym inwestycji, której dotyczy niniejszy projekt, jest uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek przez firmę MISTRAL nowych na skalę co najmniej kraju udoskonalonych wiązarów dachowych. Celem długofalowym projektu jest poprawa konkurencyjności firmy MISTRAL (małego przedsiębiorstwa), na rynku polskim, jak i globalnym.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 226 194,57 zł
Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 4 484 718,93 zł
Dofinansowanie Projektu wynosi: 2 466 595,41 zł

MISTRAL KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Firma Mistral na rynkach Niemiec, Szwecji i Holandii”

Cel: umożliwienie przedsiębiorstwu P.P.U.H. „MISTRAL” Robert Kwiatkowski rozpoczęcia eksportu i zwiększenia poziomu handlu poprzez przychody ze sprzedaży zagranicznej oraz jednocześnie dywersyfikację (rozszerzenie) rynków zbytu o Niemcy, Szwecję i Holandię.

Opis przedsięwzięcia:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „MISTRAL” ROBERT KWIATKOWSKI planuje poprzez udział w targach branżowych, pozyskiwać bezpośrednich klientów na nowych rynkach – przede wszystkim deweloperów, budujących domy w technologii prefabrykowanej, a tym samym stwarzać sobie możliwość świadczenia usług również za granicą. Planowanym produktem eksportowym jest bowiem usługa wykonania i montażu prefabrykowanej więźby dachowej. W ramach wdrażania założeń strategicznych, Grantobiorca planuje udział w zagranicznych imprezach targowych w charakterze wystawcy:

1.Udział w targach NordBau (08-12.09.2021) w roli wystawcy.
2.Udział w targach BUDMA 2023 (02.2023 r.) Poznań w roli wystawcy.
3.Udział w targach BUDMA 2022r. (1-4.02.2022r.) Poznań w roli wystawcy
4.Udział w targach Dach & Holz 2022 (15-18.02.2022r.) w roli wystawcy
5.Udział w targach BAUTEC 2022 (22-25.02.2022 r.) w roli wystawcy

Rynkami docelowymi, na których planuje się podpisanie kontraktów/dokonanie sprzedaży są: Niemcy, Szwecja i Holandia.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy w okresie od 01.10.2020 roku do 31.03.2023 roku

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 5

Wartość projektu: 893 467,70
Wkład Funduszy Europejskich: 559 408,28